Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów wchodzących w skład Ligi.
 2. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia.
 3. Limit HCP: 36. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=36.
 4. Limit zawodników w turnieju: 72 graczy.

Terminy i miejsca turniejów

 • 25–26 maja (Warszawa – Sobienie Królewskie) – Hotel Sobienie Królewskie
 • 29–30 czerwca (Olsztyn – Mazury Golf&CC) – Hotel Mazury Golf&CC, Hotel Przystań
 • 24–25 sierpnia (Częstochowa – Rosa Private Golf Club) – Hotel Arche
 • 14–15 września (Wrocław – Toya Golf&CC), Haston City Hotel

Zasady Gry

  1. Każdy turniej jest wydarzeniem dwudniowym rozgrywanym indywidualnie w kategorii stableford netto na 18-tu dołkach w trzech grupach handicapowych. Grupy handicapowe zostaną określone na podstawie zgłoszeń do turnieju i zostaną określone w sposób proporcjonalny, tak, aby każda grupa miała podobną liczbę zawodników. Dodatkowo będzie prowadzona kategoria strokeplay brutto dla najniższej grupy handicapowej. Organizator zastrzega możliwość zmiany kategorii hcp przed rozpoczęciem cyklu.
  2. Nagrody po pierwszej rundzie:
   • Best round netto w trzech grupach HCP
   • Best round brutto w najniższej grupie HCP
  3. Nagrody po dwóch rundach:
   • pierwsze 3 miejsca w kategorii netto w trzech grupach HCP
   • pierwsze miejsce w kategorii brutto w najniższej grupie HCP
  4. Tee startowe – kobiety: czerwone, mężczyźni: żółte.
  5. Czas startu – start pierwszego dnia odbywa się o godzinie 13:00 w formacie shotgun. Start drugiego dnia – shotgun o godz. 10:00.
   Lista startowa na pierwszy dzień turnieju zostanie ogłoszona w dniu pierwszej rundy do godz. 12:00
   Lista startowa na drugi dzień turnieju zostanie ogłoszona w drugim dniu turnieju do godz. 09:00.
  6. Limit HCP zawodników: 36, osoby z wyższym hcp grają z hcp 36
  7. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
  8. Grupy startowe będą wyłonione na zasadzie doboru handicapowego.
  9. W przypadku równych wyników o zwycięstwie wśród amatorów stableford netto będzie zastosowana reguła “countback” (lepsza ostatnia runda, lepsze ostatnie 9 dołków – rozumiane jako dołki 10-18, ostatnie 6 dołków – rozumiane jako dołki 13-18, ostatnie 3 dołki – rozumiane jako dołki 16-18, ostatni dołek – 18). W przypadku kategorii strokeplay brutto o rozstrzygnięciu remisu zadecyduje dogrywka.

Nagrody i klasyfikacja turniejów z serii Business League 

  1. Podczas każdego z turniejów Golf Business League po pierwszej rundzie nagrodami rzeczowymi zostaną nagrodzeni najlepsi amatorzy (I miejsce) w każdej z 3 grup handicapowych. Dodatkowo nagrodzony zostanie najlepszy wynik w klasyfikacji strokeplay brutto w najniższej grupie HCP.
   Po dwóch rundach nagrodami rzeczowymi nagrodzeni zostaną najlepsi amatorzy [I, II, III miejsce] w każdej z 3 grup handicapowych. Dodatkowo nagrodzony zostanie najlepszy wynik w klasyfikacji strokeplay brutto po dwóch rundach w najniższej grupie HCP.
  2. W klasyfikacji generalnej (po zakończeniu ligi) nagrodzonych zostanie 9 najlepszych graczy, którzy otrzymają zaproszenie do bezpłatnego udziału w zagranicznym finale. Do klasyfikacji tej zalicza się sumę punktów stbf netto z maksymalnie dwóch turniejów dla każdego zawodnika (2 najlepsze rezultaty stbf z turniejów rozegranych przez gracza w ramach Golf Business League 2021). Gdy z powodów niezależnych od organizatora jedna z rund (w turnieju dwudniowym) nie odbędzie się, do sumy punktów wlicza się wynik z rozegranej rundy oraz dodatkowe 36 punktów stbf za rundę, która się nie odbyła. W przypadku remisu w klasyfikacji generalnej, porównywane będą dwa ostatnie starty gracza. Zwycięża ten gracz, który w ostatnim rozegranym przez niego turnieju (lub turniejach licząc od ostatnio rozegranego) uzyskał lepszy wynik. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w 3 grupach HCP – nagrodzone zostaną 3 najlepsze osoby z każdej grupy HCP. Przynależność do grup HCP na czas cyklu ustalane są wg aktualnego HCP na dzień startu w pierwszym turnieju w cyklu  – oznacza to że gracz zostaje przypisany do grupy na podstawie HCP, jaki miał w dniu pierwszego startu w Biznes Lidze i w tej grupie pozostaje do końca cyklu.
  3. Prawo do udziału w finale zagranicznym obejmuje – zakwaterowanie w luksusowym hotelu w pokoju 2-osobowym, grę na mistrzowskich polach golfowych oraz udział w atrakcjach dodatkowych. Nie obejmuje transportu. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej – do wyjazdu uprawniony jest tylko zdobywca nagrody. W przypadku niemożności uczestnictwa w turnieju wyjazdowym – nagroda przepada.
  4. Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną zwycięzcy dodatkowych konkursów:
   Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka
   Longest Drive – najdłuższe uderzenie

Zgłoszenia i Rejestracja

  1. Zawodnicy zgłoszeni do Ligi muszą odpowiadać statusowi golfisty amatora.
  2. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa.
  3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem każdego z turniejów.

G24 Group Sp. z o.o.

Żmigrodzka 244A, 51-131 Wrocław

Nr konta Santander Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

Zasady Fair Play

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia Zawodnika, a także usunięcia z Ligi Zawodnika w trakcie trwania Ligi, w przypadku, jeśli zaistnieją przesłanki świadczące o łamaniu przez niego reguł gry. W szczególności za taką przesłankę uznawane będą decyzje potwierdzające niesportowe zachowanie podjęte przez Komisję Dyscyplinarną / Handicapową / Sędziowską Polskiego Związku Golfa.

Reguły gry

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu Golf Business League, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach Golf Business League na okres 1 roku.
W pierwszym dniu turnieju – rozgrywanym w formacie stableford netto – w celu przyspieszenia gry prosimy o skreślanie dołków, jeśli suma uderzeń na dołku wynosi więcej niż PAR +5. 

Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast  dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:
pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny 

Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania   swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy treningowej oraz regulaminowej jest dozwolone.

Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Usługodawca informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. G24 Group Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 51-131, ul. Żmigrodzka 244A

2. Zapisując się do turnieju, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon) do celu organizacji turnieju. Przez cel organizacja turnieju rozumie się przypomnienie o wniesieniu opłaty za udział w turnieju drogą telefoniczną, przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Turnieju listy uczestników oraz godzin startów. W ramach listy uczestników i godziny startu turnieju podane będą jedynie imiona i nazwiska zawodników.

3. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, email, telefon) poprzez przekazanie ich głównym sponsorom cyklu celem przedstawienia oferty.

4. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć w trakcie turnieju i bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Organizatora i sponsorów oraz partnerów cyklu.

5. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych przez organizatora.

6. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.

7. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową, telefoniczną lub w siedzibie Administratora danych. Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.